Declaración de accesibilidade

O Museo do Videoxogo comprométese a facer accesibles os seus sitios web de acordo co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbeis do sector público (doravante, Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro).

A presente declaración de accesibilidade aplica ao sitio web muvi.gal

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, debido á falta de conformidade cos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polas seguintes razóns:

  • Falta de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro: poderían existir fallos puntuais de edición en algunha páxina web, tanto en contidos HTML como en documentos finais, publicados en data posterior ao 20 de setembro de 2018 (data de entrada en vigor do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro). Concretamente pode haber erros naquelas documentos que conteñen gráficos, táboas complexas ou naquelas asinadas electronicamente antes da súa revisión de accesibilidade.
  • Carga desproporcionada: non aplica.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 30 de novembro de 2023.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 30 de novembro de 2023.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como, por exemplo:

  • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
  • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través das seguintes vías:

Correo electrónico: info@muvi.gal

Procedemento de aplicación

A través deste procedemento poderá iniciar unha reclamación para coñecer e oporse aos motivos da desestimación dunha solicitude de información accesible ou queixa, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada, ou expoñer as razóns polas que se considera que a resposta non cumpre cos requisitos esixidos.